Tříkrálová sbírka v Hořicích

Tříkrálová sbírka v Hořicích

„My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujeme vám,….“ znělo v sobotu 5. ledna 2019 v ulicích města. V tento den jste se mohli setkávat se třemi králi nejen v ulicích, ale mnohé z Vás také navštívili ve Vašich domovech.

Tříkrálová sbírka se v Hořicích opět uskutečnila pod záštitou Oblastní charity Jičín a Farní charity Dvůr Králové nad Labem. Stalo se již tradicí, že charitám s realizací sbírky pomáhají - místní Římskokatolická farnost a spolek Junák, bez kterých by koledování v Hořicích neprobíhalo v takové intenzitě. Bez jejich pomoci by se nepodařilo do tolika domácností šířit poselství radosti a požehnání, které sebou tři králové přináší.

Přesto že v sobotu do ulic vyrazilo 18 skupinek koledníků, nepodařilo se pokrýt celé město, aby se toto poselství dostalo do všech domovů. Moc děkujeme všem koledníků, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a energii, a svým přičinění sbírku podpořili. Vážíme si také toho, že někteří koledníci do Hořic přijeli z nedalekých obcí nebo i vzdálenějších míst, a do probíhající sbírky v Hořicích se zapojili.

Rádi bychom poděkovali všem občanům města, kteří s důvěrou otevřeli své domovy našim koledníkům, přispěli do sbírky finanční částkou či obdarovali koledníky ovocem a sladkostmi na doplnění energie nebo teplým čajem na zahřátí. Děkujeme za milé přijetí koledníků, protože to zejména v našich kolednících zůstává jako hezká vzpomínka na Tříkrálovou sbírku, a je pro ně motivací se do sbírky zapojit i v dalším roce. (O tom, jaké zážitky koledníci běžně při Tříkrálové sbírce zažívají, si můžete přečíst již ve zveřejněném článku Střípky z Tříkrálové sbírky v Hořicích, které sepsala paní J. L. S podobnými zážitky se setkali i ostatní naši koledníci.)

Naše poděkování patří také P. Filipu Janákovi, hořickému faráři, a dobrovolnicím, kteří společně pro koledníky na faře připravili zázemí a občerstvení. Koledníci tak měli místo, kam mohli přijít, zahřát se a doplnit síly.

Bez přičinění všech výše zmíněných by se nepodařila vybrat částka 54.336 Kč. Výtěžek z Tříkrálové sbírky bude v Hořicích použit na zajištění provozu charitních služeb:

* Nízkoprahového klubu PoHoDa – který pomáhá dětem a mladým lidem ve věku od 10 do 21 let z Hořic a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, a vytváří jim takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali (více na: https://jicin.charita.cz/deti-a-mladez/nizkoprahovy-klub-pohoda/),

* Občanské poradny – která poskytuje poradenství lidem v obtížné sociální situaci, kteří nemají dostatek informací pro její řešení, nebo je neumí použít (více na: https://dk.charita.cz/op/).

Na závěr bychom také rádi poděkovali panu Dominiku Lukaštíkovi, řediteli Biografu Na Špici, který pro koledníky zajistil promítání pohádky Čertí brko zdarma. Díky této podpoře jsou koledníci odměněni nejen dalším dárkem, ale především zážitkem.

 

Autor: Mgr. Marie Pražáková, DiS., vedoucí Nízkoprahového klubu PoHoDa

tks Hořtks NZDM

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429