Veřejná zakázka

Oblastní charita Jičín vyhlašuje veřejnou zakázku na pořízení dvou osobních automobilů.

 

  • Název příjemce:        Oblastní charita Jičín
  • Sídlo příjemce:           Na Jihu 553, Jičín 506 01
  • Osobu oprávněná zastupovat příjemce: Bc. David Rejlek, ředitel
  • IČO:                           73633755
 • Kontaktní osoba příjemce:                                                                                                                              Bc. David Rejlek; tel: 605 521 429; email: reditel@charitajicin.cz
  • Termín podání nabídek: do 7. 5. 2018 včetně                                                                                       Nabídky podávejte v elektronické podobě na email: reditel@charitajicin.cz

 

 • Popis předmětu zakázky                                                                                                                      Předmětem zakázky jsou dva osobní automobily s technickou specifikací viz níže:

Specifikace motoru:

1,6 obsah; min. 75 kW

Manuální převodovka 5 stupňová, přední náhon

Možnost přestavby na LPG

 

Specifikace rozměrů automobilu:

Min. objem kufru: 800 l / po sklopení sedaček min. 3000 l

 

Požadavky na karoserii:

5 dveřová

 

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Žádáme Vás, abyste nám spolu s nabídkou zaslali:

 • Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě
 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby) či statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení (právnické osoby) apod.

Je postačující, aby výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

Obchodní a platební podmínky

  • Návrh smlouvy předložený v nabídce musí být podepsán osobou oprávněnou účastníka zadávacího řízení zastupovat a musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
 • Nejzazší termín ukončení realizace předmětu zakázky (faktické předání automobilů): 15. června 2018
 • Minimální doba odpovědnosti za vady předmětu zakázky (záruční doba): 3 roky
  • nebo 100 000 najetých kilometrů, a to dle toho, co uplyne dříve.
 • Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, a která musí být výslovně zahrnuta v návrhu smlouvy je 0,005% z ceny zakázky za každý den z prodlení.
 • Dodavatel je po dobu 10 let od skončení plnění zakázky povinen uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

 

Nejvýše přípustná nabídková cena zakázky:

539 800,- včetně DPH.

426 442,- bez DPH.  

Stanovení platebních podmínek:

Platba zakázky proběhne na základě dodavatelem vystavené faktury se splatností 20 dní. Faktura bude vystavena v den odběru osobních automobilů.

 

 

Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429