Sociálně právní ochrana dětí

Pomáháme řešit například:

 • Vztahy a komunikaci v rodině (např. vztahy rodiče s dítětem, konflikty mezi rodiči a prarodiči, problémy před rozvodem a po rozvodu)
 • Vztahy mimo rodinu (např. s úřady, školou, návaznými službami)
 • Výchovu, vzdělávání a péči o dítě, vhodné trávení volného času
 • Bydlení
 • Finanční situaci rodiny (finanční poradenství, rodinný rozpočet)
 • Zaměstnání (pomoc v hledání zaměstnání, pomoc s vyřizováním dokumentů)
 • Doprovod rodiče na jednání na úřad, do dalších veřejných institucí
 • Další krizové rodinné situace

Setkání může proběhnout např. v našich prostorách, v přirozeném prostředí rodiny nebo na úřadě. Vždy záleží na řešené oblasti a našich společných možnostech.

V našem týmu pracují terénní sociální pracovnice, psycholožka, terapeut, mediátorka a rodinný poradce. Rodina tak může využít komplexních služeb pomoci.

Služby jsou pro klienty bezplatné. Činnosti jsou realizovány v rozsahu stanoveném pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí

Kde a kdy nás naleznete:

Ambulance otevřena

Pondělí 09:00 - 12:00  13:00 - 16:00
Středa 09:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Konzultace v jiné dny nebo časy v ambulanci vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi.

Práce v terénu

PONDĚLÍ – PÁTEK vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi.

Jičín:

 • 17. listopadu 861, Jičín 506 01 - budova bývalé VZP na autobusovém nádraží, sasanka@charitajicin.cz, tel: 731 130 424
 • Na Jihu 553. Jičín 506 01 - budova bývalého bunkru (pouze konzultační místnost)

Pro koho tu jsme:

Jsme tu pro děti a jejich rodiny z Jičínského regionu, ve kterých se řeší celá řada problémů, a které mají dopad na vývoj a výchovu dětí. Jedná se o rodiny s dětmi, které se ocitly v ohrožení. Rodiny, které vlastními silami neumějí, nemohou nebo nechtějí zabezpečit základní rodinné funkce a staly se klienty OSPOD. Orgány SPOD doporučují rodinám využití našich služeb v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Jedná se o rodiny, ve kterých nejsou dostatečně naplňovány základní potřeby dětí a jejich rodiny potřebují odbornou pomoc a poradenství. Podpora v rámci SPOD je cílená na celou rodinu.

Proč tu jsme:

Rodině je nabídnuta podpora pracovníků s různou specializací, kteří jim pomáhají v orientaci ve vzniklé situaci, hledání příčin a zdrojů problémů a nastavování možností řešení. Podporujeme rodinu v jejím fungování a pomáháme ji v získávání, rozvoji nebo upevňování rodičovských kompetencí a řešení problémových situací. Rodiny jsou vedeny k řádné péči o děti a jejich potřeby, plnění rodičovské zodpovědnosti, posilování vztahů a zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí v bezpečném rodinném prostředí.

Nejste spokojeni s našimi službami?

Vaše přání i stížnosti jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. 
Můžete je svěřit:

 • ústně - osobně nebo telefonicky komukoli z pracovníků
 • písemně do schránky důvěry v čekárně Centra Sasanka
 • emailem nebo do dopisu a poslat poštou

Své sdělení nemusíte podepisovat, přijímáme je i anonymně.

Vaše ústní vyjádření můžeme na Vaše přání zapsat do „Knihy přání stížností“ a budeme je bezodkladně řešit. Písemná vyjádření ze schránky důvěry vyzvedávají 2 pověření pracovníci minimálně 1x týdně. Písemnost předají vedoucímu služby. Obdobně i u zapsaných ústních stížností.

1x za 14 dnů probíhá porada pracovníků, kde bude Vaše sdělení projednáno a  budou přijata potřebná opatření a z nich učiněn písemný záznam.

Stížnosti na pracovníky řeší vedoucí pracovník, stížnosti na vedoucího pracovníka jsou předány řediteli Oblastní charity Jičín.

Pokud nám sdělíte dresu, budete o vyřízení stížnosti informováni nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li Vaše stížnost anonymní, odpověď na ni bude vyvěšena v čekárně Centra Sasanka po dobu 30 dnů od jejího vyřízení.

Chcete-li, může Vás při vyřizování stížnosti zastupovat osoba, kterou si zvolíte.                 
V případě potřeby Vám zprostředkujeme tlumočníka.


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV
ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.