NZDM Exit


 • Tel.: 731 646 979, 731 604 657
 
Na Jihu 553, Jičín, 506 01 Vedoucí služby: Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

 

Poslání

Nízkoprahový klub Exit poskytuje bezpečí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem ve věku od 9 - 26 let z Jičína a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a vytváří jim takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali.

 Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM Exit jsou děti a mládež převážně z Jičína a okolí ve věku 9 - 26 let, kteří:

 • se často dostávají do konfliktu se zákonem (např. krádeže, ničení majetku),
 • neumí trávit volný čas smysluplně (např. nemají zájmy, nenavštěvují kroužky) nebo tráví volný čas škodlivým způsobem (např. nechráněný sex, cigarety, alkohol, drogy),
 • řeší problémy nevhodným způsobem (např. sebepoškozování, šikana, násilí),
 • žijí v nefunkčním rodinném prostředí (např. nepřítomnost jednoho rodiče, násilí a závislost v rodině, konfliktní vztahy se sourozenci a dalšími členy rodiny),
 • neuznávají autority (např. rodiče, učitelé),
 • nemají podporu ve vzdělávání a v rozvoji schopností a dovedností (např. rodiče nepokládají vzdělání za důležité a nemají zájem nebo čas se dítěti věnovat),
 • nevědí, jak řešit běžné životní situace (např. práce, vzdělání, bydlení, zdraví, sociální dávky, osobní doklady),
 • nejsou schopni si najít či udržet kamarády nebo partnery.

Zásady poskytování služby

Práce s cílovou skupinou je založena na principech nízkoprahovosti:

 • Služba je poskytována v blízkosti přirozeného prostředí.
 • Služba není omezena pasivitou a názorovou odlišností.
 • Služba může být zájemci o službu a uživateli služby využita kdykoliv během otevírací doby zařízení.
 • Sociální služby (např. rozhovor, pomoc v krizi) mohou být zájemcům o službu a uživatelům služby poskytnuty také mimo otevírací dobu zařízení, vyžaduje-li to situace uživatele služby a pracovník má možnost službu poskytnout.
 • Služba je poskytována cílové skupině bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, jazyka, víry, náboženského či politického vyznání, národního či sociálního původu, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní zájemce o službu a uživatele služby, pracovníky, dobrovolníky, praktikanty, stážisty či efektivitu služby.
 • Při poskytování služby respektujeme jedinečnost, důstojnost a nezávislost zájemce o službu a uživatele služby, jeho soukromí a právo vlastní volby.

Cíle poskytované služby

Strategický cíl:

Strategickým cílem NZDM je uživatel, který má kompetence samostatně zvládnout životní situace prostřednictvím poskytování kvalitní sociální služby.

Dlouhodobé cíle NZDM jsou:

 • Podporovat uživatele služby ve zvládání náročných situací a naučit je tyto situace zvládat samostatně – a to pomocí: rozhovorů, předáváním informací o různých typech návazných služeb, doprovázením a nácvikem situací.
 • Předcházet chování, které by uživatele služby mohlo nějak ohrozit a to pomocí: rozhovorů, doučování, prací se skupinou, předáváním informací a přípravami a realizací aktivit, kterými mohou uživatelé naplnit svůj volný čas.
 • Rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které budou umět běžně využívat ve svém životě a to pomocí: doučování, přípravami a realizací aktivit a workshopů a nácvikem situací.
 • Naučit uživatele služby lépe se orientovat ve vztazích a umět řešit problémy s nimi spojené a to pomocí: rozhovorů, práce se skupinou a nácvikem situací.
 • Informovat veřejnost o činnosti zařízení a případně snižovat předsudky o cílové skupině a poskytované službě a to pomocí: akcí v klubu, exkurzí, besed a článků.
 • Zkompetentňovat uživatele služby k řešení situací spojených s dospíváním a životem dospělých lidí a to pomocí: rozhovorů, poradenství a prací se skupinou.

Kapacita služby

20 klientů v zařízení v daný okamžik


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí Bc. Veronika Čechová - zástupkyně vedoucí NZDM/pracovnice v sociálních službách Bc. Pavlína Pokorná - sociální pracovnice Ondřej Klůz - pracovník v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429