Sasanka - Jičín


 • Tel.: 731 130 424, 731 130 414
 
adresa viz níže, Jičín, 506 01

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

 

Kdy a kde nás naleznete:

Ambulance v Jičíně:  ulice Vrchlického 824, Jičín 506 01 

vstup na konci pěší zóny (Husova ulice), v 1. patře Domu s pečovatelskou službou

PONDĚLÍ      9:00 - 12:00

ÚTERÝ         10:00 – 12:00    13:00 – 16:00

STŘEDA                                 13:00 – 16:00

ČTVRTEK     10:00 – 12:00   13:00 – 16:00

Konzultace v jiné dny nebo časy v ambulanci vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi.

 

 • Práce v terénu:

PONDĚLÍ – PÁTEK vždy po předchozí domluvě s pracovníky.


Poslání služby:

Pomáháme naplňovat základní potřeby dětí a podporujeme rodiny v jejich fungování.

Cíle služby:

 • Rodina má bydlení odpovídající jejím potřebám (hygienicky, bezpečnostně).
 • Děti mají zajištěnu přiměřenou přípravu na školní vyučování a docházejí do školy (bez neomluvených absencí).
 • Děti smysluplně tráví volný čas.
 • Rodina naplňuje základní potřeby dítěte (děti mají hygienické návyky, zajišťují stravu, všestranný rozvoj dětí, lékařskou péči, bezpečné prostředí).
 • Rodina aktivně a efektivně hospodaří s financemi (aktivní zajištění financí- dávky, zaměstnání, placení potřebných věcí,…).
 • Členové rodiny znají a přiměřeně používají společenská pravidla (neagresivní komunikace, pravidla slušného chování, absence trestné činnosti, role v rodině,…).
 • Rodiče samostatně zajišťují běžné záležitosti a komunikují s institucemi (úřady, školy).

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, u kterých je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Do cílové skupiny patří i rodiče, usilující o návrat dítěte z ústavní (náhradní rodinné) péče. Služby poskytujeme osobám z regionu Jičínska.

Rodina = vztahový systém 2 a více jedinců, z nichž 1 je nezaopatřené dítě do 26 let věku

S čím Vám můžeme pomoci:

 • plnění rodičovských povinností (nejasná pravidla týkající se výchovy dětí, nedostatek času na dítě, od zanedbávání - přehnaná tvrdost a péče po absenci výchovných postupů, podpora rodičů v přípravě dětí do školy, …)
 • uplatnění rodičů na trhu práce
 • ohrožení chudobou/sociálním vyloučením
 • řešení vztahových potíží, vztahových konfliktů
 • bydlení (nevyhovující bytové podmínky)
 • vztahové problémy v rodině (partnerská krize, rozvod, syndrom zavrženého rodiče)
 • základní poradenství v řešení běžných záležitostí – pokud si nevědí rady

Naše garantovaná nabídka služeb:

Podívejte se, co všechno Vám nabízíme.

Principy služby:

 • ochrana zájmu dítěte
 • samostatnost - podporujeme rodiny v samostatnosti pro rozhodování, řešení problémů
 • dobrovolnost
 • bezplatnost - služba je poskytování na základě dohody zdarma
 • tým odborníků
 • návaznost a spolupráce
 • individuální přístup - služba je šitá na míru

Služby jsou pro klienty bezplatné. Při kontaktu s námi nemusíte uvádět svoje jméno.

Setkání může proběhnout např. v našich prostorách(konzultovny jsou příjemně vybaveny), v přirozeném prostředí rodiny nebo ve veřejné instituci. Vždy záleží na řešené oblasti a našich společných možnostech.

V našem týmu pracují terénní sociální pracovníci, psycholožka a  rodinný poradce. Rodina tak může využít komplexních služeb pomoci.

Kapacita služby:

Ambulantní forma: 40 uživatelů denně

Terénní forma: 30 uživatelů denně

(Kapacita je uvedena pro všechna pracoviště dohromady. Tedy Jičín, Kopidlno a Vysoké Veselí).  

Pokud nejste spokojeni s našimi službami:

Můžete svoji stížnost podat způsoby uvedenými zde:

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Jaroslav Ludvík, DiS. - vedoucí Centra Sasanka Mgr. Jitka Kopřivová - rodinný poradce/psycholog Mgr. Prokůpková Aneta - sociální pracovnice Bc. Kamila Langhammerová - sociální pracovnice Bc. Jarmila Brožíčková - sociální pracovnice Eva Novotná - pracovník v sociálních službách PhDr. et Mgr. Miroslav Novotný - rodinný poradce Mgr. Martin Kracík - rodinný poradce
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 
Oblastní charita Jičín

Sídlo organizace:

Na Jihu 553, Jičín 506 01

 

Zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob

vedený Ministerstvem kultury

pod číslem 8/1-04-726/2005-1938

IČO: 73633755

DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800
Statutární zástupci:

ředitel:  Bc. David Rejlek

email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele:

Ing. Alena Dobiasová, email:

ekonom@charitajicin.cz

T: 605 521429