Dětem a mládeži

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

Logo Exit na web

EXIT Jičín

Na Jihu 553
Jičín, 506 01

tel.: 731 646 979, 731 604 657
exit@charitajicin.cz
Facebook  instagramlogoresized-1

Pro děti a mládež
ve věku 9 - 26 let

Logo PoHoDa na web

PoHoDa Hořice

Janderova 808
Hořice, 508 01

tel.: 731 646 979, 739 394 317
pohoda@charitajicin.cz
Facebook  instagramlogoresized-1

Pro děti a mládež
ve věku 8 - 20 let

Logo Relax na web

RELAX Nová Paka

Masarykovo nám. 325
Nová Paka, 509 01

tel.: 731 646 979, 736 511 556
relax@charitajicin.cz
Facebook  instagramlogoresized-1

Pro děti a mládež
vě věku 8 - 20 let

Aktuální otevírací dobu si oveřte telefonicky na 731 646 979

Poslání

Nízkoprahové kluby nabízí podporu dětem a mladým lidem. Poskytuje jim možnost bezpečně trávit volný čas a nabízí radu a pomoc při řešení situace, se kterou si neví rady, a nemají nikoho, kdo by jim s tím pomohl. Snaží se jim vytvořit takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mládež, kteří:

 • se často dostávají do konfliktu se zákonem (např. krádeže, ničení majetku),
 • neumí trávit volný čas smysluplně (např. nemají zájmy, nenavštěvují kroužky) nebo tráví volný čas škodlivým způsobem (např. nechráněný sex, cigarety, alkohol, drogy),
 • řeší problémy nevhodným způsobem (např. sebepoškozování, šikana, násilí),
 • žijí v nefunkčním rodinném prostředí (např. nepřítomnost jednoho rodiče, násilí a závislost v rodině, konfliktní vztahy se sourozenci a dalšími členy rodiny),
 • neuznávají autority (např. rodiče, učitelé),
 • nemají podporu ve vzdělávání a v rozvoji schopností a dovedností (např. rodiče nepokládají vzdělání za důležité a nemají zájem nebo čas se dítěti věnovat),
 • nevědí, jak řešit běžné životní situace (např. práce, vzdělání, bydlení, zdraví, sociální dávky, osobní doklady),
 • nejsou schopni si najít či udržet kamarády nebo partnery.

Zásady poskytování služby

 • Anonymita – klient nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám nechce.
 • Přístupnost – během otevírací doby zařízení může službu využít kdokoli, pokud spadá do cílové skupiny.
 • Bezplatnost – služby jsou poskytovány zdarma.
 • Respekt – při poskytování služby jsou respektovány jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby.
 • Bezpečný prostor – zařízení poskytuje prostor chráněný před všemi formami diskriminace.
 • Samostatnost – zařízení klade důraz na samostatnost klienta při řešení jeho nepříznivé sociální situace, především není poskytována pomoc v něčem, co klient zvládne sám.
 • Mlčenlivost – pracovníci zařízení jsou vázání mlčenlivostí. Vše, co se dozví, podléhá mlčenlivosti, až na případy, na které se vztahuje oznamovací povinnost.
 • Individuální přístup – pracovníci zařízení jednotlivě s každým klientem řeší jeho nepříznivou situaci podle jeho schopností, možností a potřeb. Společně pak pracují na dosažení jeho osobních cílů a na jeho osobním rozvoji.
 • Přátelský přístup – pracovníci zařízení se nad nikoho nepovyšují a nikoho neponižují. Službu poskytují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání či vzdělání.

Cíle poskytované služby

Cílem nízkoprahových klubů je klient, který:

 • má sociální schopnosti a dovednosti odpovídající jeho věku,
 • má dobré vztahy s vrstevníky, rodinou a dalšími lidmi ze svého okolí,
 • plní povinnou školní docházku, zlepšil si známky, nepropadnul, dokončil studium,
 • si našel práci či brigádu a dokáže si ji udržet,
 • zná rizika a dopady závislostního či kriminálního jednání, nezdravého způsobu života a promiskuity a přebírá odpovědnost za takové jednání,
 • má kompetence pro řešení svých potíží a dovednosti podporující jeho samostatnost,
 • je schopen akceptovat odlišnosti v rase, pohlaví, názoru, náboženství, orientaci.

Kapacita služby

 • 20 klientů v zařízení v daný okamžik

Kontakty

vedoucí služby
Tel.: 731 646 979
vedouci.nzdm@charitajicin.cz 

Logo NZDM General