Dětem a mládeži

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

Poslání

Nízkoprahový klub Exit poskytuje bezpečí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem ve věku od 9 - 26 let z Jičína a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a vytváří jim takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali.

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM Exit jsou děti a mládež převážně z Jičína a okolí ve věku 9 - 26 let, kteří:

 • se často dostávají do konfliktu se zákonem (např. krádeže, ničení majetku),
 • neumí trávit volný čas smysluplně (např. nemají zájmy, nenavštěvují kroužky) nebo tráví volný čas škodlivým způsobem (např. nechráněný sex, cigarety, alkohol, drogy),
 • řeší problémy nevhodným způsobem (např. sebepoškozování, šikana, násilí),
 • žijí v nefunkčním rodinném prostředí (např. nepřítomnost jednoho rodiče, násilí a závislost v rodině, konfliktní vztahy se sourozenci a dalšími členy rodiny),
 • neuznávají autority (např. rodiče, učitelé),
 • nemají podporu ve vzdělávání a v rozvoji schopností a dovedností (např. rodiče nepokládají vzdělání za důležité a nemají zájem nebo čas se dítěti věnovat),
 • nevědí, jak řešit běžné životní situace (např. práce, vzdělání, bydlení, zdraví, sociální dávky, osobní doklady),
 • nejsou schopni si najít či udržet kamarády nebo partnery.

Zásady poskytování služby

Práce s cílovou skupinou je založena na principech nízkoprahovosti:

 • Služba je poskytována v blízkosti přirozeného prostředí.
 • Služba není omezena pasivitou a názorovou odlišností.
 • Služba může být zájemci o službu a uživateli služby využita kdykoliv během otevírací doby zařízení.
 • Sociální služby (např. rozhovor, pomoc v krizi) mohou být zájemcům o službu a uživatelům služby poskytnuty také mimo otevírací dobu zařízení, vyžaduje-li to situace uživatele služby a pracovník má možnost službu poskytnout.
 • Služba je poskytována cílové skupině bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, jazyka, víry, náboženského či politického vyznání, národního či sociálního původu, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní zájemce o službu a uživatele služby, pracovníky, dobrovolníky, praktikanty, stážisty či efektivitu služby.
 • Při poskytování služby respektujeme jedinečnost, důstojnost a nezávislost zájemce o službu a uživatele služby, jeho soukromí a právo vlastní volby.

Cíle poskytované služby

Strategický cíl:

Strategickým cílem NZDM je uživatel, který má kompetence samostatně zvládnout životní situace prostřednictvím poskytování kvalitní sociální služby.

Dlouhodobé cíle NZDM jsou:

 • Podporovat uživatele služby ve zvládání náročných situací a naučit je tyto situace zvládat samostatně – a to pomocí: rozhovorů, předáváním informací o různých typech návazných služeb, doprovázením a nácvikem situací.
 • Předcházet chování, které by uživatele služby mohlo nějak ohrozit a to pomocí: rozhovorů, doučování, prací se skupinou, předáváním informací a přípravami a realizací aktivit, kterými mohou uživatelé naplnit svůj volný čas.
 • Rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které budou umět běžně využívat ve svém životě a to pomocí: doučování, přípravami a realizací aktivit a workshopů a nácvikem situací.
 • Naučit uživatele služby lépe se orientovat ve vztazích a umět řešit problémy s nimi spojené a to pomocí: rozhovorů, práce se skupinou a nácvikem situací.
 • Informovat veřejnost o činnosti zařízení a případně snižovat předsudky o cílové skupině a poskytované službě a to pomocí: akcí v klubu, exkurzí, besed a článků.
 • Zkompetentňovat uživatele služby k řešení situací spojených s dospíváním a životem dospělých lidí a to pomocí: rozhovorů, poradenství a prací se skupinou.

Kapacita služby

20 klientů v zařízení v daný okamžik

Kontakty:

Vedoucí služby: 
Mgr. Marie Pražáková, DiS. 
Tel.: 731 646 979, 731 604 657
exit@charitajicin.cz


exit

Nízkoprahový klub EXIT Jičín

Na Jihu 553, Jičín, 506 01
tel.: 731 646 979, 731 604 657
exit@charitajicin.cz
Facebook


logo-kluborig

Nízkoprahový klub PoHoDa Hořice

Janderova 808, Hořice, 508 01
Tel.: 731 646 979, 739 394 317
pohoda@charitajicin.cz
Facebook


relax

Nízkoprahový klub RELAX Nová Paka

Masarykovo nám. 325, Nová Paka, 509 01
Tel.: 736 511 556, 731 646 979
relax@charitajicin.cz
Facebook

Provozní doba klubů:

1. 9. - 30. 6. (školní rok)

1. 7. - 31. 8. (letní prázdniny)

PO 13:00 - 18:00 PO 11:30 - 16:30
ÚT 13:00 - 18:00 ÚT 11:30 - 16:30
ST zavřeno ST zavřeno
ČT 13:00 - 18:00 ČT 11:30 - 16:30
PÁ 13:00 - 18:00 PÁ 11:30 - 16:30