Centrum SASanka

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociálně právní ochrana dětí

O nás

Sociálně aktivizační služby jsou zaměřené na poskytování pomoci rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Tyto služby může využít jakákoliv rodina, která cítí potřebu svojí situaci řešit a neví, jak na to. Kontaktovat nás můžete v Jičíně, Kopidlně, Nové Pace a ve Vysokém Veselí.

Více o Sociálně aktivizační službách

Jičín     Kopidlno     Nová Paka     Vysoké Veselí


Poslání služby:

Pomáháme naplňovat základní potřeby dětí a podporujeme rodiny v jejich fungování.

S čím Vám můžeme pomoci:

 • plnění rodičovských povinností (nejasná pravidla týkající se výchovy dětí, nedostatek času na dítě, od zanedbávání - přehnaná tvrdost a péče po absenci výchovných postupů, podpora rodičů v přípravě dětí do školy, …)
 • uplatnění rodičů na trhu práce
 • ohrožení chudobou/sociálním vyloučením
 • řešení vztahových potíží, vztahových konfliktů
 • bydlení (nevyhovující bytové podmínky)
 • vztahové problémy v rodině (partnerská krize, rozvod, syndrom zavrženého rodiče)
 • základní poradenství v řešení běžných záležitostí – pokud si nevědí rady

Cíle služby:

 • Rodina má bydlení odpovídající jejím potřebám (hygienicky, bezpečnostně).
 • Děti mají zajištěnu přiměřenou přípravu na školní vyučování a docházejí do školy (bez neomluvených absencí).
 • Děti smysluplně tráví volný čas.
 • Rodina naplňuje základní potřeby dítěte (děti mají hygienické návyky, zajišťují stravu, všestranný rozvoj dětí, lékařskou péči, bezpečné prostředí)
 • Rodina aktivně a efektivně hospodaří s financemi (aktivní zajištění financí- dávky, zaměstnání, placení potřebných věcí,…).
 • Členové rodiny znají a přiměřeně používají společenská pravidla (neagresivní komunikace, pravidla slušného chování, absence trestné činnosti, role v rodině,…).
 • Rodiče samostatně zajišťují běžné záležitosti a komunikují s institucemi (úřady, školy)

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, u kterých je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Do cílové skupiny patří i rodiče, usilující o návrat dítěte z ústavní (náhradní rodinné) péče. Služby poskytujeme osobám z regionu Jičínska.

Rodina = vztahový systém 2 a více jedinců, z nichž 1 je nezaopatřené dítě do 26 let věku

Zde je naše garantovaná nabídka služeb


Principy služby:

 • ochrana zájmu dítěte
 • samostatnost - podporujeme rodiny v samostatnosti pro rozhodování, řešení problémů
 • dobrovolnost
 • bezplatnost - služba je poskytování na základě dohody zdarma
 • tým odborníků
 • návaznost a spolupráce
 • individuální přístup - služba je šitá na míru

Služby jsou pro klienty bezplatné.

Při kontaktu s námi nemusíte uvádět svoje jméno.
Setkání může proběhnout např. v našich prostorách(konzultovny jsou příjemně vybaveny), v přirozeném prostředí rodiny nebo ve veřejné instituci. Vždy záleží na řešené oblasti a našich společných možnostech.

V našem týmu pracují terénní sociální pracovníci, psycholožka a  rodinný poradce. Rodina tak může využít komplexních služeb pomoci.

Kapacita služby:

 • Ambulantní forma: 40 uživatelů denně
 • Terénní forma: 30 uživatelů denně

(Kapacita je uvedena pro všechna pracoviště dohromady, tedy Jičín, Kopidlno a Vysoké Veselí, Nová Paka).


Nejste spokojeni s našimi službami?

Vaše přání i stížnosti jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. 
Můžete je svěřit:

 • ústně - osobně nebo telefonicky komukoli z pracovníků
 • písemně do schránky důvěry v čekárně Centra Sasanka
 • emailem nebo do dopisu a poslat poštou

Formulář pro podání stížnosti

Své sdělení nemusíte podepisovat, přijímáme je i anonymně.

Vaše ústní vyjádření můžeme na Vaše přání zapsat do „Knihy přání stížností“ a budeme je bezodkladně řešit. Písemná vyjádření ze schránky důvěry vyzvedávají 2 pověření pracovníci vždy ve středu ve 12 hodin. Písemnost předají vedoucímu služby. Obdobně i u zapsaných ústních stížností.

1x za měsíc probíhá porada pracovníků, kde bude Vaše sdělení projednáno a  budou přijata potřebná opatření a z nich učiněn písemný záznam.

Stížnosti na pracovníky řeší vedoucí pracovník, stížnosti na vedoucího pracovníka jsou předány řediteli Oblastní charity Jičín.

Pokud nám sdělíte dresu, budete o vyřízení stížnosti informováni nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li Vaše stížnost anonymní, odpověď na ni bude vyvěšena v čekárně Centra Sasanka po dobu 30 dnů od jejího vyřízení.

Chcete-li, může Vás při vyřizování stížnosti zastupovat osoba, kterou si zvolíte.                 
V případě potřeby Vám zprostředkujeme tlumočníka.

V rámci pověření v sociálně-právní ochraně poskytujeme v Jičíně podporu rodinám s dětmi, ve kterých dochází vlivem nepříznivé situace k ohrožení dítěte. V této situaci do rodiny vstupuje oddělení sociálně-právní ochrany a následně žádá naše centra o spolupráci. 

Více o Sociálně právní ochraně dětí

Jičín


Pro koho tu jsme:

Jsme tu pro děti a jejich rodiny z Jičínského regionu, ve kterých se řeší celá řada problémů, a které mají dopad na vývoj a výchovu dětí. Jedná se o rodiny s dětmi, které se ocitly v ohrožení. Rodiny, které vlastními silami neumějí, nemohou nebo nechtějí zabezpečit základní rodinné funkce a staly se klienty OSPOD. Orgány SPOD doporučují rodinám využití našich služeb v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Jedná se o rodiny, ve kterých nejsou dostatečně naplňovány základní potřeby dětí a jejich rodiny potřebují odbornou pomoc a poradenství. Podpora v rámci SPOD je cílená na celou rodinu.

Proč tu jsme:

Rodině je nabídnuta podpora pracovníků s různou specializací, kteří jim pomáhají v orientaci ve vzniklé situaci, hledání příčin a zdrojů problémů a nastavování možností řešení. Podporujeme rodinu v jejím fungování a pomáháme ji v získávání, rozvoji nebo upevňování rodičovských kompetencí a řešení problémových situací. Rodiny jsou vedeny k řádné péči o děti a jejich potřeby, plnění rodičovské zodpovědnosti, posilování vztahů a zajištění podmínek pro zdravý vývoj dětí v bezpečném rodinném prostředí.

Pomáháme řešit například:

 • Vztahy a komunikaci v rodině (např. vztahy rodiče s dítětem, konflikty mezi rodiči a prarodiči, problémy před rozvodem a po rozvodu)
 • Vztahy mimo rodinu (např. s úřady, školou, návaznými službami)
 • Výchovu, vzdělávání a péči o dítě, vhodné trávení volného času
 • Bydlení
 • Finanční situaci rodiny (finanční poradenství, rodinný rozpočet)
 • Zaměstnání (pomoc v hledání zaměstnání, pomoc s vyřizováním dokumentů)
 • Doprovod rodiče na jednání na úřad, do dalších veřejných institucí
 • Další krizové rodinné situace

Setkání může proběhnout např. v našich prostorách, v přirozeném prostředí rodiny nebo na úřadě. Vždy záleží na řešené oblasti a našich společných možnostech.

V našem týmu pracují terénní sociální pracovnice, psycholožka, terapeut, mediátorka a rodinný poradce. Rodina tak může využít komplexních služeb pomoci.

Služby jsou pro klienty bezplatné. Činnosti jsou realizovány v rozsahu stanoveném pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí

Kde a kdy nás naleznete:

Ambulance Jičín

17. listopadu 861 (budova bývalé VZP na autobusovém nádraží)
tel: 731 130 424, sasanka@charitajicin.cz 

PONDĚLÍ nebo STŘEDA   9:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Konzultace v jiné dny nebo časy v ambulanci vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi.

Na Jihu 553. Jičín 506 01 - budova bývalého bunkru (pouze konzultační místnost)


Práce v terénu

PONDĚLÍ – PÁTEK vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi.

Nejste spokojeni s našimi službami?

Vaše přání i stížnosti jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. 
Můžete je svěřit:

 • ústně - osobně nebo telefonicky komukoli z pracovníků
 • písemně do schránky důvěry v čekárně Centra Sasanka
 • emailem nebo do dopisu a poslat poštou

Formulář pro podání stížnosti

Své sdělení nemusíte podepisovat, přijímáme je i anonymně.

Vaše ústní vyjádření můžeme na Vaše přání zapsat do „Knihy přání stížností“ a budeme je bezodkladně řešit. Písemná vyjádření ze schránky důvěry vyzvedávají 2 pověření pracovníci minimálně 1x týdně. Písemnost předají vedoucímu služby. Obdobně i u zapsaných ústních stížností.

1x za 14 dnů probíhá porada pracovníků, kde bude Vaše sdělení projednáno a  budou přijata potřebná opatření a z nich učiněn písemný záznam.

Stížnosti na pracovníky řeší vedoucí pracovník, stížnosti na vedoucího pracovníka jsou předány řediteli Oblastní charity Jičín.

Pokud nám sdělíte dresu, budete o vyřízení stížnosti informováni nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li Vaše stížnost anonymní, odpověď na ni bude vyvěšena v čekárně Centra Sasanka po dobu 30 dnů od jejího vyřízení.

Chcete-li, může Vás při vyřizování stížnosti zastupovat osoba, kterou si zvolíte.                 
V případě potřeby Vám zprostředkujeme tlumočníka.


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV
ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny.

Logo MPSV    Loga MPSV Rodina


Poslání služby

Pomáháme naplňovat základní potřeby dětí a podporujeme rodiny v jejich fungování.

Principy služby

Služby jsou pro klienty bezplatné. Při kontaktu s námi nemusíte uvádět svoje jméno. Setkání může proběhnout např. v našich prostorách(konzultovny jsou příjemně vybaveny), v přirozeném prostředí rodiny nebo ve veřejné instituci. Vždy záleží na řešené oblasti a našich společných možnostech. V našem týmu pracují terénní sociální pracovníci, psycholožka a  rodinný poradce. Rodina tak může využít komplexních služeb pomoci.Komu pomáháme, cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, u kterých je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Do cílové skupiny patří i rodiče, usilující o návrat dítěte z ústavní (náhradní rodinné) péče. 

Rodina = vztahový systém 2 a více jedinců, z nichž 1 je nezaopatřené dítě do 26 let věku


S čím a jak pomáháme

Nabízíme pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a nedokáží nebo neumí si pomoci vlastními silami. Každá rodina řeší jiné potíže, ale nejčastěji řesíme následující oblasti:

Peníze, finance

 • Dluhy
 • Sociální dávky
 • Hospodaření s pěnezi

Práce a bydlení

 • Hledání práce
 • Lepší bydlení
 • Poradenství

Děti a domácnost

 • Školní příprava
 • Vztahy v rodině
 • Oblečení, potraviny

Podpora a doprovody

 • Jednání s úřady
 • Ochrana práv
 • Péče o zdraví

Jak pomáháme

Služby poskytujeme ambulantní nebo terénní formou dle potřeb a možností rodiny. Vždy záleží na domluvě.

 • Ambulantní forma - klient přijde za námi do Centra SASanka, kde v místnosti pro konzultace nabízíme potřebné soukromí a bezpečí. K dispozici je i dětský koutek.
 • Terénní forma - naši sociální pracovníci přijedou za klientem domů nebo na smluvené místo (zpravidla škola, úřad, knihovna, lékař, policie, ...)


Kontaktujte nás:

Ambulance Jičín
17. listopadu 861 (budova bývalé VZP na autobusovém nádraží)
tel: 731 130 424, sasanka@charitajicin.cz 

PONDĚLÍ nebo STŘEDA   9:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Konzultace v jiné dny nebo časy v ambulanci vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi.

Na Jihu 553. Jičín 506 01 - budova bývalého bunkru (pouze konzultační místnost)


Práce v terénu

PONDĚLÍ – PÁTEK vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi.

Logo SASanka

Jičín

Centrum SASanka
17. listopadu 861 (autobusové nádraží)
Jičín 506 01

Mgr. Jana Mrázková, vedoucí služby
mrazkova@charitajicin.cz

tel.: 733 741 753, 731 130 424
vedouci.sasanka@charitajicin.cz 

Pracoviště
Kopidlno

Hilmarova 86,
Kopidlno
507 32

tel.: 733 741 051 
tel.: 730 806 186

Pracoviště
Nová Paka

Legií 268
Nová Paka
509 01

tel.: 730 185 138
tel.: 737 208 878

Pracoviště
Vysoké Veselí

K. H. Borovského 99
Vysoké Veselí
507 03

tel.: 733 741 051
tel.: 731 130 442Podporují nás

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je financována převážně z těchto zdrojů:

Logo OPZ   Logo Kraj KHK    Logo MPSV     Loga MPSV Rodina


Mapa ORP Jičín

orp nová paka[16867]