Nízkoprahový klub PoHoDa

 

 

 

Provozní doba a kontakty:

1. 9. - 30. 6. (školní rok)

1. 7. - 31. 8. (letní prázdniny)

PO 13:00 - 18:00 PO 11:30 - 16:30
ÚT 13:00 - 18:00 ÚT 11:30 - 16:30
ST zavřeno ST zavřeno
ČT 13:00 - 18:00 ČT 11:30 - 16:30
PÁ 13:00 - 18:00 PÁ 11:30 - 16:30

Nízkoprahový klub PoHoDa Hořice
Janderova 808, Hořice, 508 01
Tel.: 731 646 979, 739 394 317
pohoda@charitajicin.cz 
Facebook

Filmová reportáž o klubu PoHoDa


Poslání

Nízkoprahový klub PoHoDa poskytuje bezpečí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem ve věku od 10 do 21 let z Hořic a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a vytváří jim takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali.

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM PoHoDa jsou děti a mládež převážně z Hořic a okolí ve věku 10 – 21 let, kteří:

 • se často dostávají do konfliktu se zákonem (např. krádeže, ničení majetku),
 • neumí trávit volný čas smysluplně (např. nemají zájmy, nenavštěvují kroužky) nebo tráví volný čas škodlivým způsobem (např. nechráněný sex, cigarety, alkohol, drogy),
 • řeší problémy nevhodným způsobem (např. sebepoškozování, šikana, násilí),
 • žijí v nefunkčním rodinném prostředí (např. nepřítomnost jednoho rodiče, násilí a závislost v rodině, konfliktní vztahy se sourozenci a dalšími členy rodiny),
 • neuznávají autority (např. rodiče, učitelé),
 • nemají podporu ve vzdělávání a v rozvoji schopností a dovedností (např. rodiče nepokládají vzdělání za důležité a nemají zájem nebo čas se dítěti věnovat),
 • nevědí, jak řešit běžné životní situace (např. práce, vzdělání, bydlení, zdraví, sociální dávky, osobní doklady),
 • nejsou schopni si najít či udržet kamarády nebo partnery.

V rámci poskytování služeb garantujeme uživatelům tuto nabídku.

Zásady poskytování služby

Práce s cílovou skupinou je založena na principech nízkoprahovosti:

 • služba je poskytována v blízkosti přirozeného prostředí,
 • služba není omezena pasivitou a názorovou odlišností,
 • služba může být zájemci o službu a uživateli služby využita kdykoliv během otevírací doby zařízení,
 • sociální služby (např. rozhovor, pomoc v krizi) mohou být zájemcům o službu a uživatelům služby poskytnuty také mimo otevírací dobu zařízení, vyžaduje-li to situace uživatele služby a pracovník má možnost službu poskytnout,
 • služba je poskytována cílové skupině bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, jazyka, víry, náboženského či politického vyznání, národního či sociálního původu, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní zájemce o službu a uživatele služby, pracovníky, dobrovolníky, praktikanty, stážisty či efektivitu služby.

Při poskytování služby respektujeme jedinečnost, důstojnost a nezávislost zájemce o službu a uživatele služby, jeho soukromí a právo vlastní volby.

Cíle poskytované služby

Cíle NZDM PoHoDa jsou:

 • podporovat uživatele služby ve zvládání obtížných situací a naučit je tyto situace zvládat samostatně - a to pomocí: rozhovorů, předáváním informací o různých typech návazných služeb (např. poradny, psycholog), doprovázením, nácvikem některých situací,
 • předcházet chování, které by uživatele služby mohlo nějak ohrozit - a to pomocí: besed, přednášek, doučováním, prací ve skupině a diskuzemi na vybrané téma, předáváním informací, přípravami a realizací aktivit a akcí, kterými mohou uživatelé služby zaplnit svůj volný čas,
 • rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a talent, které budou schopni běžně využívat ve svém životě a to pomocí: doučování, přípravami a realizací aktivit a výtvarných workshopů,
 • naučit uživatele služby lépe se orientovat ve vztazích (např. s kamarády, rodinou) – a to pomocí: skupinových her, besed/přednášek, akcemi zařízení, nácvikem některých situací,
 • informovat veřejnost o činnosti zařízení tak, aby došlo ke snížení předsudků o cílové skupině a poskytované službě.

Kapacita služby

20 klientů v zařízení v daný okamžik