Tříkrálová sbírka

NABOR_ROUSKA_HLAVNI_BANNER_980x100


Historie tradice Třech králů

Zprávu o „Třech králích“ nám podává Matoušovo evangelium. Zde se v 2. kapitole píše o mudrcích z Východu, kteří vedeni hvězdou, došli přes Jeruzalém do Betléma, aby se poklonili narozenému Spasiteli a předali mu dary. Nikde však není zmíněno, že se skutečně jednalo o krále, ani kolik jich bylo. V řeckém originále textu, je slovo „magoi“, které znamená mudrce, moudré muže, ale také hvězdopravce, astrology, což má oporu ve hvězdě. Pravděpodobně se jednalo o babylónské kněze, kteří byli ve starověku proslulí svou znalostí hvězd a pohybů na nebeské klenbě a pomocí složitých výpočtů, které mají dodnes své místo v astrologii, dokázali odhalit některé přírodní zákonitosti, a tak se svému okolí jevili jako kouzelníci, mágové.

Banner 9 otázek na 3 krále S
Banner Jak to vidí koledníci S
Banner Jak to vidí Vedoucí S

Počet tři má především význam symbolický – 3 je číslo značící plnost a dále je odvozován od počtu darů, které mudrci údajně přinesli. Ovšem i jejich definivní podoba – zlato, kadidlo a myrha se ustavila až ve středověku a je veskrze symbolická. Počet mudrců kolísal v různých legendách od dvou po dvanáct. Počet tři se poprvé objevuje u raně křesťanského spisovatele a teologa Origena, který ostatně proslul svou vášní pro číselnou symboliku.

Označení králové se pak objevuje až v 6. století. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar jsou s nimi spojována až v lidových vyprávěních ze 7. století. Prvním, u koho se tato jména prokazatelně objevují, je Petr Comestor, kancléř pařížské Sorbonny ve 12. století. Symbolika tří králů bývá nejčastěji vysvětlována jako znázornění tří stádií lidského života, proto byli také často králové zobrazováni jako mladík, zralý muž a stařec.

Zkratka K+M+B+ nebo latinský ekvivalent C+M+B+ je běžně vykládánaa jako iniciály tří králů, proto tedy Kašpar, Melichar a Baltazar. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání - Christus mansionem benedicat – Kristus žehnej požehná tomuto domu (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici a nejedná se tedy o spojovníky mezi jmény králů.

Banner KMB )

Na počátku středověku, v době ,kdy se latina pomalu, ale jistě měnila z hovorového jazyka na jazyk vzdělanců, přišla na řadu lidová představivost a ze zkratky požehnání pronášeného domu a těm kdo v něm přebývají se stala legenda o třech králích - Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.

Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po r. 1989. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by nepřispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a farní Charity v celé ČR.

Logo Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum
17. listopadu 861
Jičín 506 01

Bc. Šárka Barešová
vedoucí centra
tel.: 733 741 692
dobrovolnici@charitajicin.cz 
Facebook

Podrobnosti o centru


Podrobné informace o celostátní Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

Rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky

TKS Graf