Seniorům a osobám s handicapem

Charitní pečovatelská služba a její poslání

Pomáhat starým a nemocným lidem na základě jejich individuálně určených potřeb, vést plnohodnotný život, a to navzdory jejich handicapům.   

Cíle sociální služby

 • Umožnit cílové skupině setrvávat v přirozeném prostředí domova tak dlouho, dokud je to možné.
 • Poskytovat cílové skupině pomoc týkající se péče o vlastní osobu, včetně osobní hygieny; zajištění chodu domácnosti; zajištění stravy; zajištění kontaktu se společenským prostředím. 

Cílová skupina

Věkové vymezení uživatelů služby:

 •  Osoby se zdravotním postižením od 18 let věku
 •  Senioři (mladší senioři 65-80 roků, starší senioři nad 80 let)

Služba je poskytována občanům těch obcí na území Jičínska, které na službu finančně přispívají. Ostatním žadatelům je služba poskytována po individuální dohodě a za předpokladu, že se na ní bude daná obec finančně podílet.

Kapacita poskytované služby

 • naše služby jsme schopni poskytovat max. 105 lidem

Popis nabízených činností

 •  pomoc pří zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 •  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 •  pomoc při zajištění chodu domácnosti
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Principy poskytování služeb

Jednání se zájemcem o službu

 • Zájemce může o službu požádat ústně, písemně nebo telefonicky, a to buď vedoucího sociální služby, nebo pečovatelku.
 • Po domluvě se zájemcem proběhne v místě jeho bydliště sociální šetření, kterého se zpravidla účastní sociální pracovník a pečovatelka. Šetření má za cíl zjistit, zda zájemce spadá do cílové skupiny a jaké sociální služby potřebuje. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny, a skutečně potřebuje pečovatelskou službu, domluví se také rozsah budoucích poskytovaných služeb.

Uzavírání smlouvy

 • Smlouva se uzavírá se zájemcem písemně, a to na dobu neurčitou.
 • Před jejím uzavřením musí zájemce o službu souhlasit se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování sociální služby.
 • Sociální pracovník zájemce o sociální službu se smlouvou důkladně seznámí, a to ještě před jejím podpisem.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb

 •  Uživatelé služby mají právo podat stížnost na kvalitu poskytované služby, a to písemnou, nebo ústní formou.
 •  Stížnost v ústní podobě může přijmout pečovatelka, vedoucí služby, nebo ředitel organizace.
 •  Stížnost v písemné podobě může uživatel zaslat na adresu organizace, nebo adresu služby.
 •  Další informace o stížnostech jsou v příloze ke Smlouvě o pečovatelské službě.

Popis prostředí

Služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů.  Je rovněž možné zajistit doprovod k lékaři a na úřady

Kontakty:

Charitní pečovatelská služba
Havlíčkova 442, Kopidlno, 507 32

Vedoucí zařízení:
Mgr. Václav Kubánek
vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz
tel.:737 139 089