Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kontakty:

Poslání služby:

Pomáháme naplňovat základní potřeby dětí a podporujeme rodiny v jejich fungování.

Cíle služby:

 • Rodina má bydlení odpovídající jejím potřebám (hygienicky, bezpečnostně).
 • Děti mají zajištěnu přiměřenou přípravu na školní vyučování a docházejí do školy (bez neomluvených absencí).
 • Děti smysluplně tráví volný čas.
 • Rodina naplňuje základní potřeby dítěte (děti mají hygienické návyky, zajišťují stravu, všestranný rozvoj dětí, lékařskou péči, bezpečné prostředí)
 • Rodina aktivně a efektivně hospodaří s financemi (aktivní zajištění financí- dávky, zaměstnání, placení potřebných věcí,…).
 • Členové rodiny znají a přiměřeně používají společenská pravidla (neagresivní komunikace, pravidla slušného chování, absence trestné činnosti, role v rodině,…).
 • Rodiče samostatně zajišťují běžné záležitosti a komunikují s institucemi (úřady, školy)

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, u kterých je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Do cílové skupiny patří i rodiče, usilující o návrat dítěte z ústavní (náhradní rodinné) péče. Služby poskytujeme osobám z regionu Jičínska.

Rodina = vztahový systém 2 a více jedinců, z nichž 1 je nezaopatřené dítě do 26 let věku

S čím Vám můžeme pomoci:

 • plnění rodičovských povinností (nejasná pravidla týkající se výchovy dětí, nedostatek času na dítě, od zanedbávání - přehnaná tvrdost a péče po absenci výchovných postupů, podpora rodičů v přípravě dětí do školy, …)
 • uplatnění rodičů na trhu práce
 • ohrožení chudobou/sociálním vyloučením
 • řešení vztahových potíží, vztahových konfliktů
 • bydlení (nevyhovující bytové podmínky)
 • vztahové problémy v rodině (partnerská krize, rozvod, syndrom zavrženého rodiče)
 • základní poradenství v řešení běžných záležitostí – pokud si nevědí rady

Zde je naše garantovaná nabídka služeb

Principy služby:

 • ochrana zájmu dítěte
 • samostatnost - podporujeme rodiny v samostatnosti pro rozhodování, řešení problémů
 • dobrovolnost
 • bezplatnost - služba je poskytování na základě dohody zdarma
 • tým odborníků
 • návaznost a spolupráce
 • individuální přístup - služba je šitá na míru

Služby jsou pro klienty bezplatné. Při kontaktu s námi nemusíte uvádět svoje jméno.
Setkání může proběhnout např. v našich prostorách(konzultovny jsou příjemně vybaveny), v přirozeném prostředí rodiny nebo ve veřejné instituci. Vždy záleží na řešené oblasti a našich společných možnostech.
V našem týmu pracují terénní sociální pracovníci, psycholožka a  rodinný poradce. Rodina tak může využít komplexních služeb pomoci.

Kapacita služby:

 • Ambulantní forma: 40 uživatelů denně
 • Terénní forma: 30 uživatelů denně

(Kapacita je uvedena pro všechna pracoviště dohromady, tedy Jičín, Kopidlno a Vysoké Veselí, Nová Paka).  

Nejste spokojeni s našimi službami?

Vaše přání i stížnosti jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. 
Můžete je svěřit:

 • ústně - osobně nebo telefonicky komukoli z pracovníků
 • písemně do schránky důvěry v čekárně Centra Sasanka
 • emailem nebo do dopisu a poslat poštou

Své sdělení nemusíte podepisovat, přijímáme je i anonymně.

Vaše ústní vyjádření můžeme na Vaše přání zapsat do „Knihy přání stížností“ a budeme je bezodkladně řešit. Písemná vyjádření ze schránky důvěry vyzvedávají 2 pověření pracovníci vždy ve středu ve 12 hodin. Písemnost předají vedoucímu služby. Obdobně i u zapsaných ústních stížností.

1x za měsíc probíhá porada pracovníků, kde bude Vaše sdělení projednáno a  budou přijata potřebná opatření a z nich učiněn písemný záznam.

Stížnosti na pracovníky řeší vedoucí pracovník, stížnosti na vedoucího pracovníka jsou předány řediteli Oblastní charity Jičín.

Pokud nám sdělíte dresu, budete o vyřízení stížnosti informováni nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li Vaše stížnost anonymní, odpověď na ni bude vyvěšena v čekárně Centra Sasanka po dobu 30 dnů od jejího vyřízení.

Chcete-li, může Vás při vyřizování stížnosti zastupovat osoba, kterou si zvolíte.                 
V případě potřeby Vám zprostředkujeme tlumočníka.